B-Status in Teologie: 2024

Wat is B-Status?

Die toelatingsvereiste vir die BTh Hons-graad aan die NWU is 'n BTh-graad of 'n gelykwaardige kwalifikasie in Teologie. B-Status gee egter aan 'n student wat 'n nie-teologie B-graad voltooi het en wat belangstel om vir BTh Hons aan die NWU te registreer, die geleentheid om dit te doen sonder die verpligting om eers 'n BTh-graad te voltooi. Mens kan dus aan die B-Status dink as 'n oorbruggingsaktiwiteit. Indien 'n student die B-Status suksesvol voltooi het deur elkeen van die modules met 'n minimum van 60% te slaag, kan die student aansoek doen vir die BTh Hons by die NWU. B-Status is nie geldig as 'n toelatingsvereiste by ander Suid-Afrikaanse universiteite nie. 

 

B-Status or BTh?

Dit is belangrik dat 'n student hom/haarself die volgende vraag moet vra: "Wat wil ek doen?" Indien 'n student by die bediening betrokke wil raak, dan is BTh 'n beter kwalifikasie om na te streef aangesien die student beter toegerus sal wees vir werk in 'n kerk/gemeente. Indien die student egter nie noodwendig in die bediening belangstel nie en daarna streef om navorsing te doen en wil inskryf vir 'n Meesters- of PhD-graad, dan is B-Status 'n goeie opsie, aangesien die roete na 'n Meestersgraad of 'n PhD een of twee jaar korter sal wees.

 

Toelatingsvereistes

'n Student moet sy/haar akademiese rekord van die B-graad wat reeds behaal is, beskikbaar stel en moet die 3de jaar van die B-graad met 'n minimum van 60% (gemiddeld) geslaag het.  Dit is belangrik om daarop te let dat 'n student toegang tot goeie internet moet hê om die B-status te kan doen. 'n Student moet ook toegang tot 'n rekenaar hê. Verder is dit die student se verantwoordelikheid om die nodige voorgeskrewe handboeke aan te skaf.

 

Duur

Hierdie is 'n twee jaar kursus, maar 'n student kan dit binne 'n jaar voltooi.

 

Koste

Die koste vir 2024 beloop ongeveer R30 635.00 (met 'n moontlike jaarlikse verhoging van 8%) indien 'n student dit deur afstandsleer doen en binne een jaar voltooi. Indien 'n student dit oor twee jaar wil voltooi, moet hy/sy die jaarlikse registrasiefooi en die module-gelde van die spesifieke modules waarvoor hy/sy in daardie spesifieke jaar wil registreer, betaal. Let asseblief daarop dat die registrasiefooi en die koste van die modules jaarliks kan styg. 

 

Metode van aflewering

1. Afstandstudies 

Die Fakulteit Teologie bied hierdie program aan deur gebruik te maak van 'n vervlegde leermetode van aanbieding. Die modules word as self-gerigte e-leeromgewings ontwikkel. Dit beteken dat 'n student op sy/haar eie tyd werk, maar nogtans die opdragte volgens die skedule van die dosent indien en die eksamen op die geskeduleerde tyd skryf. Werkopdragte word op die elektroniese platform (eFundi) ingedien, en die eksamens word in Suid-Afrika geskryf by 'n eksamensentrum naby (gewoonlik) aan die student, of as 'n module van deurlopende assessering gebruik maak, is daar geen sit-af eksamen nie. Eksamens kan ook aanlyn afgeneem word.

1.1. Inhoud

B-Status bestaan uit  120 krediete van teologiese vakke:

1ste Semester:

Module Kode Krediete   Semester   Jaar Module Naam
NTES112 (12) 1ste sem 1ste jaar module Nuwe Testament: Algemene Inleiding
OTES112  (12) 1ste sem 1ste jaar module Inleiding tot die Ou Testament
DOGM211  (16) 1ste sem 2de jaar module Dogmatiek: Van die Leer oor die Skrif af tot die Leer oor Sonde
NTES212  (8) 1ste sem 2de jaar module Sosio-Historiese konteks van die Nuwe Testament
OTES212  (8) 1ste sem 2de jaar module Die Vroeëre Profete

 

2de Semester:

Module Kode Krediete   Semester   Jaar Module Naam
NTES123  (12) 2nd sem 1ste jaar module Inleiding tot Eksegese van die Bybel
OTES122  (12) 2nd sem 1ste jaar module Inleiding tot die Pentateug
NTES222  (8) 2nd sem 2de jaar module Handelinge en die Pauliniese Briewe
OTES222  (8) 2nd sem 2de jaar module Inleiding tot die Interpretasie van die Latere Profetiese Boeke

 

En drie van die volgende:

Module Kode Krediete   Semester   Jaar Module Naam
MISS211  (8) 1ste sem 2de jaar module Verhouding tussen Sending en Teologie
TEOL111  (8) 1ste sem 1ste jaar module Inleiding tot Teologie
ETIE121  (8) 2de sem 1ste jaar module Grondbeginsels van Etiek
PAST121  (8) 2de sem 1ste jaar module Pastorale Berading

 

Indien 'n aansoeker daarin belangstel om in sy/haar honneurs-navorsingsartikel en/of moontlike verdere studies op MTh-vlak of  PhD-vlak van die Ou- of Nuwe Testament te fokus, is daar 'n bykomende vereiste dat die student ‘n bevredigende kennis van Bybelse Grieks (GRKS172 vir Nuwe Testament) of Bybelse Hebreeus (SEMT272 vir Ou Testament) moet hê. Let asseblief daarop dat GRKS172 en SEMT272 jaarmodules is, wat in die 1e sem van elke jaar begin.

 

2. Kontakstudies op Vanderbijlparkkampus

Die Fakulteit Teologie bied op die Vanderbijlparkkampus aan kontakstudente wat bedags of in die aande klasse kan bywoon, die geleentheid om B-Status in Teologie te verwerf deur die modules hieronder te voltooi. Die uitkomste van hierdie modules is soortgelyk aan dié wat in vorige seksie (1.1) genoem word. Studente volg die geskeduleerde rooster en woon klasse op 'n weeklikse basis by. Ongelukkig is hierdie koste nie bekend nie, kontak asseblief PC-Studyfees@nwu.ac.za

2.1. Inhoud

B-Status bestaan uit 120 krediete van teologiese vakke:

1ste Semester:

Module Kode Krediete   Semester   Jaar   Module Naam
BYBV113  (12) 1ste sem 1ste year module Inleiding tot die Ou Testament in kontemporêre kontekste
BYBV211  (16) 1ste sem 2de year module Kontemporêre bio-etiese temas
BYBV312  (32) 1ste sem 3de year module Ou Testament oorsig & interpretasie met pastorale toepassing

 

2de Semester:

Module Kode Krediete   Semester   Jaar   Module Naam
BYBV123  (12) 2de sem 1ste jaar module Inleiding tot die Nuwe Testament in kontemporêre kontekste
BYBV223  (16) 2de sem 2de jaar module Ontwikkeling van pastorale vaardighede
BYBV323  (32) 2de sem 3de jaar module Nuwe Testament oorsig & interpretasie met pastorale toepassing

 

Handboeke

Dit is die student se verantwoordelikheid om die nodige handboeke aan te koop.

Hier volg 'n voorlopige lys. Die jongste inligting oor die nodige handboeke sal op die eFundi-webwerwe van die onderskeie modules aangedui word.

Potchefstroom Theological Publications (PTP)

 

Ander boekwinkels:

Good Neighbours

 

Protea

 

Van Schaik

   

  Way forward

   

  Charl Yates

   

  BYBV113

  Barton, J & Bowden, E. 2004.  The Original Story: God, Israel, and the World. Grand Rapids: Eerdmans (ISBN: 0802829007)
  (Hierdie boek is op Kindle beskikbaar vir 50% goedkoper. Laai net die Kindle-toepassing op jou foon af om toegang daartoe te verkry.)

  BYBV123

  Gundry, R.H. 2012. A survey of the New Testament. 5th ed. Grand Rapids, Michigan: Zondervan

  BYBV211

  Levinson, R. & Reiss, M.J., eds. 2003. Key Issues in Bioethics: A guide for teachers. London: Routledge Falmer.
  Geisler, N.L. 2004. Christian Ethics: Options and Issues. Michigan: Baker Book House.

  BYBV223

  Louw, D.J. 2014. Wholeness in Hope Care: On Nurturing the Beauty of the Human Soul in Spiritual Healing. Zürich: Lit Verlag.

  BYBV312

  Collins, JJ. 2014. A Short Introduction to the Hebrew Bible (2nd Edition). Minneapolis: Fortress (ISBN: 9781451472943)
  (Hierdie boek is op Kindle beskikbaar vir 50% goedkoper. Laai net die Kindle-toepassing op jou foon af om toegang daartoe te verkry.)

  BYBV323

  Gundry, R.H. 2012. A survey of the New Testament. 5th ed. Grand Rapids, Michigan: Zondervan. Other material reserved in library. 

  DOGM211

  Millard, J. Erickson. (Hustad, L.A. ed.). 1992 (or any later edition). Introducing Christian Doctrine. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House Company. (ISBN: 978-0-8010-2250-0)
  Beskikbaar as e-book op biblioteek webwerf (https://libguides.nwu.ac.za/theology-guide/books)  

  ETIE121

  De Bruyn, P.J. 2013. Die Tien Gebooie. Potchefstroom: PTP (https://ptpboeke.co.za/product/die-tien-gebooie/)

  De Bruyn, P.J. 2013. The Ten Commandments. Potchefstroom: PTP (https://ptpboeke.co.za/product/the-ten-commandments/)

  GRKS172 Mounce, W. 2013. Greek for the rest of us. Grand Rapids: Zondervan (kan elektronies gekoop word by Amazon wat goedkoper is)

  MISS211

  Geen boeke nodig nie. Al die  nodige materiaal  word op die eFundi-webwerf  voorsien.

  NTES112

  Life Application Bible. (New International Version). 1991. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers.

  Thompson. M.D. 2006. A clear and present word. The clarity of Scripture. New Studies in Biblical Theology 21. Illinois: Intervarsity Press. (Chapter 2).

  Van der Walt, T. 2007. The Messiah has come! A guide in the gospels for serious Bible Students. Potchefstroom: PTP (Available    from      the Administrative Bureau of the Reformed Churches in SA. Tel: 018 297 3986/7, web page: www.ptpboeke.co.za or e- mail: bestellings@gksa.co.za).

  NTES123

  Die Bybel in Praktyk 1993. Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy. / Life Application Bible (New International Version) 1991. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers.

  De Klerk, BJ & Van Rensburg, FJ. 2015. Conceiving a sermon. Potchefstroom: Potchefstroom Theological Publications. ISBN: 9780869552285 (Te koop by Administratiewe Buro 018 297 3986)  /  De Klerk, BJ & Van Rensburg, FJ. 2015. Preekgeboorte. Potchefstroom: Potchefstroom Theological Publications. ISBN: 9780869552285 (Te koop by Administratiewe Buro 018 297 3986)

  Stuart, D. 2009. Old Testament Exegesis: A Handbook for Students and Pastors. Fourth Edition. Louisville: Westminster John Knox.

  Aanbeveling:

  Fee, G.D. 2002. New Testament Exegesis: A Handbook for Students and Pastors. Third Edition. Louisville: Westminster John Knox.

  NTES212

  Geen boeke nodig nie. Al die nodige materiaal  word op die eFundi-webwerf verskaf.

  NTES222

  Geen boeke nodig nie. Al die nodige materiaal  word op die eFundi-webwerf verskaf.

  Aanbeveling:
  Genade, A.A. The Letter to Titus: Sound leadership. Sound Lessons. Sound Lives (ebook) available from Amazon with this link: https://amzn.to/3tfcMiw

  OTES112

  Geen boeke nodig nie. Al die nodige materiaal  word op die eFundi-webwerf verskaf.

  OTES122

  Hill, A.E. & Walton, J.H. 2009. A survey of the Old Testament. 3rd ed. Grand Rapids, MI: Zondervan.

  Aanbeveling:
  Longman, T. III & Dillard, R.B. 2006. An introduction to the Old Testament. Grand Rapids, MI: Zondervan.

  OTES212

  Hill, A.E. & Walton, J.H. 2009. A survey of the Old Testament. Grand Rapids, MI: Zondervan.

  OTES222

  Geen boeke nodig nie. Al die nodige materiaal word op die eFundi-webwerf voorsien of 'n e-boek sal op die biblioteekwebwerf beskikbaar wees.

  PAST121

  Geen boeke nodig nie. Al die nodige materiaal  word op die eFundi-webwerf verskaf.

  SEMT272 Geen boeke nodig nie. Al die nodige materiaal  word op die eFundi-webwerf verskaf.

  TEOL111

  Geen boeke nodig nie. Al die nodige materiaal  word op die eFundi-webwerf verskaf.

   

  Aansoek

  Aansoeke moet die NWU nie later as 30 Augustus van die vorige jaar bereik nie.  

   

  Afstandstudies

  'n Student doen aansoek op die voorgeskrewe aansoekvorm, verkrygbaar by Sylvia Selebatso (UODL-Theology@nwu.ac.za). Die voltooide aansoekvorm moet aan haar teruggestuur word. Neem asseblief kennis dat die aansoekvorm vergesel moet word van gesertifiseerde stawende dokumente (punt 5 bo-op die aansoekvorm) en die akademiese rekord van die B-graad. Na goedkeuring stuur Sylvia die registrasiedokumente en die student registreer vir bogenoemde modules vir nie-graaddoeleindes.

  Kontakstudies op die Vanderbijlpark Kampus

  Dr Elma Cornelius

   

  Bank Besonderhede

  Vir 2024 is 'n minimum bedrag van R11 900.00 betaalbaar met registrasie. Gebruik die studentenommer as verwysing.

  Die rekeningbesonderhede is:

    TAKKODE REKENING NOMMER
  ABSA 632 005 4070099350
  FNB 240 438 62161907335
  NEDBANK 171 338 1713378531
  STANDARD BANK 052 838 330384465

   

  Navrae