Welkom by Predikantsopleiding

Skool vir Christelike Bediening en Leierskap

Alhoewel die Skool vir Christelike Bediening en Leierskap van die Fakulteit Teologie van die Noordwes-Universiteit voorheen die vakkundigheid van Teologie vanuit ʼn Reformatoriese grondslag beoefen het, erken ons die diversiteit van teologiese en godsdienstige sienings en oortuigings in Suid-Afrika en die res van die wêreld. Ons ondersteun die visie van die Noordwes-Universiteit (i.e. om nuwe grense en geleenthede te ontdek wat tot voordeel van die samelewing strek en sodoende ons relevansie en impak bevorder); daarom is die Fakulteit se visie om ʼn teologiese fakulteit in Afrika te wees wat erns maak met die behoeftes van die gemeenskap deur ons kundigheid in diverse teologiese tradisies en antieke tale en kulture – wat uitdrukking vind in ons onderrig en leer, navorsing en innovasie, nagraadse studieleiding, en gemeenskapsbetrokkenheid.

Ons glo dat die Woord van God, die Bybel, ontstaan het deur die inspirasie van die Heilige Gees en dat die Bybel dus geïnspireerd en gesaghebbend is. Dit is die basis waarop alle paradigmas aan konstante kritiese en transformerende studie onderwerp word, deur ʼn inklusiewe benadering.

In die onderrig van ons Teologiese programme erken en respekteer ons ʼn Gereformeerde, Pinkster- en Evangeliese siening van God. Ons glo dat God Homself openbaar deur die geskrewe Woord van God, die lewende Woord en die skepping. Die Bybel is die objek van wetenskaplike studie. Ons onderrig en leer geskied op die besondere openbaring en deur die verligtende werk van die Heilige Gees. Die koningskap van God word, vanweë sy primêre posisie en betekenis in die Bybel, beskou as die oriëntasie-grondslag waarop Teologie beoefen word.

Ons onderskryf verder die waardes van die Noordwes-Universiteit, wat ʼn gesindheid van omgee en inklusiwiteit is, om diversiteit te omhels, om op ʼn deursigtige manier op te tree, om te streef na uitnemendheid en etiek in al ons strewe, en om verantwoordelik en aanspreeklik te wees in akademiese vryheid en vryheid van navorsing.
 

Toepassing van die grondslag

In sy onderrig- en leerpraktyk is die strewe van die Skool vir Christelike Bediening en Leierskap om die kerk en die gemeenskap, plaaslik en internasionaal, te dien deur die versterking van die Christelike geloof, die reformasie van die kerk, en die morele vernuwing van die samelewing. Daarom bied ons teologiese opleiding en toerusting op ʼn hoë akademiese standaard aan. Ingevolge die beleid van die NWU verbind ons ons daartoe om die Universiteit se beweging na tegnologiegedrewe onderrig en leer in kontak- en afstandmodaliteite verder te bevorder. Ons ontwikkel kurrikulums en programme wat voorsiening maak vir die diversiteit van studente wat deel vorm van die fakulteit se identiteit, wat toepaslik is vir die veranderende profiel van studente en hul kontekste, gemik is op hul holistiese ontwikkeling, en toegespits is op die behoeftes van huidige en toekomstige belanghebbers binne die raamwerk van hoër onderwys in Suid-Afrika en wat veelvuldige artikulasie-opsies aan studente bied met betrekking tot verdere kwalifikasies en loopbaangeleenthede. Ons maak bemoeienis met die transformasie van die kurrikulum wat betref kennis, tasbare en ontasbare vaardighede wat die diverse kontekste van ons studentekorps insluit, ontwikkel voortgesette onderwysprogramme om lewenslange leer te bevorder, en ontwikkel mikrokwalifikasies om buigsame leer moontlik te maak, terwyl ons onderrig-leer-samewerking nastreef met ander teologiese fakulteite plaaslik en internasionaal.

Die Fakulteit se nasionale en internasionale betrekkinge en sy spesiale bande en samewerkingsooreenkomste met ander teologiese instansies getuig van sy wetenskaplike openheid, inklusiwiteit en kritiese benadering. Die Skool plaas ʼn premie op gereelde nasionale, internasionale en professionele assessering en evaluering van die akademiese standaard en relevansie van die Teologie wat in sy kwalifikasieprogramme beoefen en vergestalt word.

Die praktyk van onderrig-leer en navorsing in die Fakulteit is aanpasbaar en ontvanklik vir kritiek, en streef doeltreffende en positiewe verandering en ontwikkeling na. Hierdie aanpasbaarheid en ontvanklikheid is nie net van toepassing op metodologiese en epistemologiese aspekte nie, maar geld ook vir die toepassing van wetenskaplike metodes en tegnologie.
17 April 2024

 

Kliek gerus op die onderstaande programme vir meer inligting oor wat ons bied vir predikantsopleiding

Programme