Fokus: Die ondersoek van eksegetiese, hermeneutiese, openbaringhistoriese en verwante aspekte van die Ou en Nuwe Testament.

Subprogramleier: Dr Albert Coetsee

e-pos: albert.coetsee@nwu.ac.za

Doelwitte:

Om eksegetiese, hermeneutiese, openbaringshistoriese (teologiese), kanoniese en verwante studies van die Ou en Nuwe Testament te onderneem.

Onlangs-voltooide projekte:

A Biblical Theology of Life (2020-2021)

Lewe is ’n primêre tema in die Skrif. Die Bybel begin met ’n beskrywing van (die lewende) God wat lewe skep en onderhou, en dit eindig met ’n uitbeelding van die ewige lewe in die nuwe hemel en aarde. Tussenin word talle verwysings na sowel lewe as dood gevind, uitgedruk in die ryk verskeidenheid van die verskillende boeke, korpusse en genres van die Skrif.

Daar is baie gepubliseer oor wat die Skrif leer oor lewe en dood. Tot op hede is egter geen omvattende bybelse teologie gepubliseer waarin die konsep van lewe in die verskillende boeke en korpusse van die Ou en Nuwe Testament nagegaan word, gepubliseer nie. Dit is hierdie leemte wat hierdie twee volume publikasie wil vul.

In A Biblical Theology of Life word die konsep lewe dwarsdeur die Skrif nagegaan om die verskillende nuanses van die konsep in die verskillende boeke en korpusse van die Bybel te bepaal. Dit word gedoen deur die leser ’n boek-vir-boek-oorsig van die konsep lewe in die Skrif te gee, en die bevindinge saam te voeg om ’n summatiewe teologiese perspektief te bied op die ontwikkeling van die konsep deur die Ou en Nuwe Testament.

Die mikpunt is om die projek gepubliseer te hê teen die einde van 2021 as twee volumes as deel van die boekreeks Reformed Theology in Africa van AOSIS.

Bybelvertaling (2020-2021)

Ter viering van die 200-jarige bestaan van die Bybelgenootskap in Suid-Afrika, asook die bekendstelling van die nuwe Afrikaanse Bybelvertaling, Die Bybel: 2020 Vertaling, het die Teologiese Skool Potchefstroom in samewerking met die Fakulteit Teologie van die NWU ’n akademiese konferensie gereël. Die tema van die konferensie was "Die impak van die Bybel op ons samelewing: verlede, hede en toekoms". In ooreenstemming met die oorhoofse tema is die volgende subtemas bespreek: [1] Bybelvertaling in Suid-Afrika en / of Afrika; [2] Bybelinterpretasie in die Suid-Afrikaanse konteks; [3] Die impak van die Bybel op die samelewingstruktuur en geloofsgemeenskappe. As gevolg van Covid-19 het ’n verkorte weergawe van die konferensie in Januarie 2021 aanlyn plaasgevind. Verskeie van die oorspronklik beplande konferensieverrigtinge is sedertdien in In die Skriflig / In Luce Verbi gepubliseer (https://indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/issue/view/233).

Huidige projekte:

European Association of Biblical Studies werkswinkel (2021)

Twee van die lede van die subprogram bied ’n werkswinkel aan by die European Association of Biblical Studies in Wuppertal, Duitsland. Die konferensie word beplan vir 3-6 Augustus 2021. Verskeie Ou- en Nuwe Testamentiese kollegas van die NWU en die buiteland neem deel aan die werkswinkel. Die titel van die werkswinkel is “Bybels-Teologiese ondersoeke na die eienskappe van God”, en ondersoek hoe Bybelse tekste van die Eerste en Tweede Testament die attribute of eienskappe van God uitbeeld.

A Biblical Theology of Prayer (2021-2023)

Baie publikasies oor gebed in die Bybelse teks het al die lig gesien. Verskeie van hierdie publikasies handel oor spesifieke gebede, of gebede in spesifieke Bybelboeke. Daar is talle publikasies met algemene oorsigte en perspektiewe op gebed. Dit blyk egter dat daar baie min diepgaande studies van gebede in al die korpusse van die Bybelse teks gedoen is. Hierdie navorsingsprojek is van plan om hierdie leemte te vul. ’n Bybels-teologiese benadering word gevolg, waardeur ’n verskeidenheid geleerdes versoek word om gebed en aanbidding in spesifieke korpusse van die Ou en die Nuwe Testament te ondersoek. ’n Slothoofstuk volg waarin die Bybels-teologiese perspektiewe geformuleer sal word op grond van die ondersoeke van die verskillende korpusse, om die “geheelbeeld” vanuit die verskeidenheid Bybeltekste te gee deur die Bybelse materiaal holisties te lees.

Die beplande publikasie bestaan uit twee dele, waarvan die een die Ou Testament en die ander die Nuwe Testament dek. Ons mik om die projek gepubliseer te hê teen 2023.

Voortgaande projekte:

Leeskring

Die Subprogram vergader een keer per maand om ’n referaat van een van die kollegas van die Ou of die Nuwe Testament aan te hoor (soms ’n referaat deur een van ons buitengewone benoemdes), om die inhoud daarvan te bespreek en terugvoer te gee. Dit vind normaalweg die laaste Vrydag van die maand om 12:00-13:00 plaas. Ander akademici wat belangstel om deel uit te maak van die bespreking, is welkom om die Sub-Programleier te kontak vir meer inligting.