Indiening

 

Hoofstukke

Na titelregistrasie, dien die student hoofstuk na hoofstuk in by die studieleier/promotor. Nadat alle moontlike kommentaar van die studieleier/promotor van 'n hoofstuk bevredigend ingewerk is, kan die student voortgaan met die volgende hoofstuk.

'n PhD-student moet 'n artikel op grond van sy/haar proefskrif voorberei en indien vir publikasie by 'n geakkrediteerde tydskrif.

 

'n M-student word ook aangemoedig om 'n artikel op grond van die skripsie/verhandeling, saam met die studieleier vir publikasie in te dien by 'n geakkrediteerde tydskrif.

 

Belangrike dokumente:

Nagraadse MS Word-templaat

 

Kennis van Indiening

Drie maande voor indiening vir eksaminering, moet ʼn “Kennis van indiening” vorm voltooi word en aan Annelize.Liebenberg@nwu.ac.za en Godfrey.Rapheso@nwu.ac.za gestuur word. Annelize sal dan verifieer dat alles van die student in plek is vir indiening.

Godfrey sal dan al die inligting en dokumente wat nodig is vir indiening aan die student stuur en die eksaminatore in kennis stel.

 

Belangrike Dokument:

Kennis van Indiening

 

Indiening

Indiening vind by Hoërgrade van die universiteit plaas en Godfrey.Rapheso@nwu.ac.za sal die studente assisteer daarmee.

 

Die student is verantwoordelik vir die professionele taalversorging van sy/haar manuskrip. ʼn Lys met geakkrediteerde taalversorgers is beskikbaar op www.translators.org.za.

 

ʼn Plegtige verklaring van die student moet die inhandiging vir eksaminering vergesel.

 

PhD student moet ook hul CV sowel as ʼn dokument vir persoonlike besonderhede indien.

 

Die finale manuskrip van elke student sal deur die studieleier/promotor deur Turnitin gestuur word om te toets vir plagiaat.

 

Belangrike dokumente:

Plegtige verklaring

Persoonlike besonderhede van PhD-studente

Hoe om elektronies in te dien vir eksaminering

Eksaminering en Uitslae

Hoërgrade stuur die student se manuskrip vir die student se eksaminatore. Die eksaminatore moet dan binne 6 weke ʼn eksamenverslag terugstuur aan Hoërgrade.

 

Wanneer Hoërgrade al die eksamenverslae van ʼn student ontvang het, stuur hulle dit aan die fakulteit. By die fakulteit word die verslae aan die Nagraadse eksamenkomitee voorgelê vir ʼn finale uitslag.

 

Die uitslag word aan die studieleier/promotors gekommunikeer met ʼn versoek om ʼn memorandum op te stel vir wysiginge indien nodig. Die uitslag word ook aan Hoërgrade gestuur wat die student dan formeel in kennis sal stel.

 

Wanneer ʼn student die wysiginge na bevrediging aangebring het, gee die studieleier/promotor die student toestemming om ʼn finale manuskrip in te dien voor die gradeplegtigheid plaasvind.

 

Belangrike dokumente:

Eksamenverslag

Eksaminering riglyne

Fakulteit se finale puntestaat

Wysiging en toestemming om te bind

Gradeplegtigheid

Sodra die eksamenproses afgehandel is, die uitslag gefinaliseer is en die student slaag, kwalifiseer die student vir die volgende gradeplegtigheid geleentheid.

 

Die student sal dan amptelik deur die universiteit uitgenooi word vir die betrokke gradeplegtigheid.

 

Vir enige navrae oor die gradeplegtighede, kan ʼn e-pos gestuur word aan NWU-GRAD@nwu.ac.za

 

Belangrike dokumente:

Gradeplegtighede