Morele ontwikkeling van die Genootskap

 

Die kerndefinisies en toepassing van die Reformatoriese Teologie oor morele vernuwing in die proses van nasiebou en die ontwikkeling van die samelewing.

Fokus:

 

Riglyne vir nagraadse studie binne die subprogram:

 

 1.     Toelating tot nagraadse studie word hanteer deur die Bestuurder: M & D-programme, in samewerking met die subprogrambestuur (Proff AL Rheeder, N. Vorster, JM Vorster, Dr M Kotze). Keuring is gebaseer op akademiese resultate, vorige projekte en / of navorsingsprojekte en die riglyne hieronder uiteengesit (Jaarboek 2017).
 2.     Die volgende is riglyne wat 'n gegradueerde moet ontmoet voordat hy of sy oorweeg kan word vir verdere studies in die subprogram:

 

 •     Die student moet voldoen aan die NWU se riglyne vir toelating tot nagraadse studie.
 •     'N Deeglike kennis van die epistemologie van etiek word verwag.
 •     Studente moet vertroud wees met die basiese konsepte in etiek.
 •     'N Navorsingsdokument (1000 woorde of 2 bladsye) moet ingedien word by die subprogram vir oorweging:
 •         Hierdie dokument moet die onderwerp van die voorgestelde studie en die navorsingsprobleem identifiseer.
 •         'N Kort agtergrond moet gegee word om te verduidelik waarom die spesifieke onderwerp van belang is.
 •          Dit moet duidelik wees dat die navorsingsmotivering vir intensiewe leeswerk afgegaan het.
 •         'N Student moet seker wees waarom en wat hy / sy wil studeer.

 

   3.Die tema van die studie moet binne die omvang van die subprogram val:

 •     Menseregte.
 •     Morele vernuwing van die samelewing.
 •     Bio-etiek.
 •     Teologiese antropologie.

 

4. Etiek:

 •     Dit vereis dat die student etiese opleiding ondergaan (bv. Http://elearning.trree.org/mod/resource/view.php?id=70).
 •     Indien die student oorweeg om empiriese navorsing te doen (bv. Kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing), moet die student demonstreer dat hy / sy formele opleiding in hierdie verband ontvang het.

 

Subgroepbestuurder: