Navorsingsfokus

Die Eenheid vir Reformatoriese Teologie en die Ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Samelewing streef daarna om ʼn teologies-wetenskaplike bydrae te lewer tot belangrike debatte in Suid-Afrika, veral dié wat verband hou met die uitleg van die Bybel en die gebruik daarvan in die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse samelewing.  In hierdie verband word gepoog om ʼn bydrae te lewer tot en riglyne te verskaf vir ʼn gesonde en verantwoordelike samelewing, en vir die doeltreffende funksionering van Christene binne die huidige Suid-Afrikaanse samelewing.  Vanuit ʼn Reformatories-Teologiese perspektief streef die eenheid daarna om ʼn impak te maak op die diskoers van internasionale teologiese aangeleenthede en aspekte wat op die Suid-Afrikaanse samelewing betrekking het.